L’assegurança d’Incapacitat Temporal (ILT), consisteix en un contracte mitjançant el qual el beneficiari / assegurat percep una renda diària, pactada prèviament, per cada un dels dies que pugui estar de baixa laboral, bé sigui per accident o per malaltia.

La contractació d’aquest tipus d’assegurances es pot realitzar de dues maneres:

1. – Sense barems, que és la fórmula més clàssica d’assegurament, consistent en la liquidació per part de l’asseguradora al beneficiari de la quantitat resultant de multiplicar el total de dies de baixa per la quantitat diària establerta com a renda.

2. – Amb barems, l’asseguradora ja té per endavant preestablerts els dies de baixa en funció de la patologia, de manera que el càlcul de la indemnització es realitzarà sempre multiplicant la quantitat diària pactada pel límit de dies preestablerts.

Des de New Risk valorarem la teva situació personal, t’assessorarem i ajudarem a que escullis el tipus de producte que millor s’adeqüi a les teves necessitats.