El desenvolupament de qualsevol activitat econòmica porta implícit poder causar de forma fortuïta danys a tercers, personals i / o materials. La reclamació d’aquests danys, és assegurable a través d’una pòlissa de Responsabilitat Civil.

A més dels danys personals i materials, la naturalesa de certes activitats com ara la de les agència de viatge, pot causar danys patrimonials primaris, és a dir, perjudicis econòmics com a conseqüència d’una mala gestió per error o omissió. Aquest tipus de risc és assegurable a través del que es coneix com a Responsabilitat Civil Professional: “El meu client m’ha confirmat una reserva, he cobrat per la meva feina i vaig oblidar contractar algun dels serveis que vaig vendre”.

A New Risk t’assessorarem sobre la conveniència de contractar les garanties que veritablement necessites (RC Explotació, Subsidiària, Patronal, Locativa, Professional, etc…), així com quin és el límit més adequat en cada cas.

Hem dissenyat, conjuntament amb asseguradores de prestigi i solvència, productes de Responsabilitat Civil específics per a les Agències de Viatge, podent contractar dins d’una mateixa pòlissa un conjunt de garanties, límits i sublímits necessaris per donar cabuda a tots els riscos als quals pot estar exposada l’activitat.

Fer front de manera eficient a un perjudici econòmic com a conseqüència d’una reclamació de tercers, pot ser la diferència entre poder seguir endavant amb la nostra activitat o bé haver de cessar per no fer front a la reclamació econòmica.