La protecció de dades és un factor essencial a les empreses. Requereix d’un tractament més o menys sensible en funció de l’activitat empresarial que es desenvolupa. Treballar amb bases de dades personals (clients, proveïdors, treballadors …) implica una gran responsabilitat per l’empresa. El tractament indegut d’aquestes dades pot suposar una sanció administrativa, regulada a través de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal o el Reial decret 1720/2007 pel qual s’aprova el Reglament de protecció de dades.

Les Noves Tecnologies han permès una gran agilitat i millor gestió en l’administració de les bases de dades, però també han multiplicat els problemes de seguretat i confidencialitat de l’empresa, incrementant així els seus riscos, encara havent implementat les polítiques necessàries d’acord al que les diferents normatives estableixen.

Una agència de viatge treballa “bàsicament” amb DADES PERSONALS DE CLIENTS: Nom i cognoms, domicili, números de targetes de crèdit, sexe, possibles anomalies en l’estat de salut dels seus clients, etc … això converteix a l’Agència de Viatge en un negoci de gran exposició a aquest tipus de riscos i per tant vulnerable.

A NEW RISK t’oferim una assegurança pensada per protegir-te de les possibles sancions per infraccions relacionades amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades (L.O.P.D.) que poden ser:

  • Infraccions Lleus: Sancions entre 900 i 40.000 €
  • Infraccions Greus: sancions entre 40.001 i 300.000 €
  • Infraccions Molt Greus: sancions entre 300.001 i 600.000 €

A més de cobrir:

  • Despeses legals per la defensa contra atacs als drets de propietat intel·lectual de la pàgina Web.
  • Costos d’una consultora de relacions públiques per mitigar danys a la reputació de l’Assegurat com a resultat de qualsevol pèrdua, coberta per la pòlissa.
  • Protecció de marca.