Les Agències de Viatge estan obligades a subscriure una pòlissa de Caució enfront l’Administració pública, actuant com assegurat la pròpia Administració i sent el Prenedor de l’Assegurança (contractant) l’Agència de Viatge.

En funció del tipus d’Agència de Viatge (*), els capitals a contractar tenen diferents quanties:

  • Agència Minorista: 60.101,21€
  • Agència Majorista: 120.202,42€
  • Agència Minorista/Majorista o Mixta: 180.303,63€

(*) Excepte a Catalunya, Illes Balears i Illes Canàries.

Per a les Agències de Viatge catalanes:

Amb motiu de les modificacions realitzades per la Generalitat de Catalunya sobre el *Decret 168/1994, de 30 de maig, sobre la reglamentació de les Agències de Viatge que van entrar en vigor el passat 26 de Desembre de 2012, queda derogada la classificació d’Agències de Viatge Minorista, Agències de Viatge Majorista i Agències de Viatge Majorista Minorista, quedant establerta una única qualificació per a totes: AGÈNCIES DE VIATGE.

Des del 26 de Desembre de 2012, l’obligació de cobrir els possibles cessaments d’activitat i insolvències financeres de les agències de viatge catalanes, ha de contractar-se amb un límit mínim de 100.000,00 € i màxim de 300.000,00 €, depenent de la facturació anual bruta de viatges combinats.

Per a les Agències de Viatge Balears:

D’acord amb el Decret 13/2011, de 25 de Febrer, les Agències de Viatge establertes en les Illes Balears, sense perjudici del tipus que sigui, hauran de contractar una garantia de fins a 60.000,00 €, fins a un màxim de 6 establiments i amb un increment de 3.000,00 € per cada nou establiment a partir del setè.

A més del límit exigible per la Direcció General de Turisme del Govern Balear, el certificat de garantia haurà de realitzar-se d’acord al model exigit per la Conselleria d’Hisenda.

Per a les Agències de Viatge Canàries:

D’acord amb el Decret 89/2010, de 22 de Julio, les Agències de Viatge establertes en les Illes Canàries (no existeix classificació de tipus), hauran de presentar davant la Presidència de Govern (Viceconsejeria de Turisme), una garantia de 60.000,00 €, sense límit d’establiments, adequant el certificat corresponent a l’exigit pels serveis jurídics del Govern.

A New Risk, com a especialistes en Riscos Turístics, disposem de la pòlissa d’assegurança de Caució que necessites, estiguis on estiguis.

Com a complement a les garanties exigides per cadascuna de les diferents comunitats autònomes, a New Risk t’oferim la possibilitat de contractar una pòlissa de Garantia d’Insolvència Financera (G.I.F.), que cobrirà individualment a cadascun dels usuaris de Viatges Combinats, els perjudicis que puguin derivar-se del cessament de l’activitat de qualsevol dels prestadors de serveis, començant per la pròpia Agència de Viatge, fins a un límit de 300.000,00€ (per sinistre i any).